سامانه ارزیابی اساتید

شناسه۱۳
عنوان خدمت/وظیفهسامانه ارزیابی اساتید
دسته بندیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی
ار‌ائه دهندهگروه نظارت و ارزیابی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir/
شماره تماس07154372252-داخلی 154
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )

نظر شما :