آدرس سایت دانشگاه های کشور

عنوان واحدنوعآدرس سایت
 
دانشگاه اراکدانشگاهhttp://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکاندانشگاهhttp://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیهدانشگاهhttp://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهاندانشگاهhttp://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاهhttp://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلامدانشگاهhttp://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورددانشگاهhttp://www.ub.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قائناتدانشگاهhttp://www.buqaen.ac.ir
دانشگاه بنابدانشگاهhttps://www.ubonab.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینادانشگاهhttp://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجنددانشگاهhttp://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)دانشگاهhttp://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نوردانشگاهhttp://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریزدانشگاهhttp://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاهhttp://www.ausmt.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهدانشگاهhttp://www.kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاهhttp://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریهدانشگاهhttp://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرشدانشگاهhttp://www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهراندانشگاهhttp://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.ihu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانشگاهhttp://www.uast.ac.ir
دانشگاه جهرمدانشگاهhttp://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه جیرفتدانشگاهhttp://ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)دانشگاهhttp://www.abru.ac.ir
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)دانشگاهhttp://www.hmu.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir
دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاهhttp://www.hsu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارسدانشگاهhttp://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمیدانشگاهhttp://khu.ac.ir
دانشگاه دامغاندانشگاهhttp://www.du.ac.ir
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشگاهhttp://www.cmu.ac.ir
دانشگاه رازیدانشگاهhttp://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابلدانشگاهhttp://www.uoz.ac.ir
دانشگاه زنجاندانشگاهhttp://www.znu.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشگاهhttp://www.kazerunsfu.ac.ir
دانشگاه سمناندانشگاهhttp://semnan.ac.ir
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیدانشگاهhttp://www.sjau.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاهhttp://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهددانشگاهhttp://www.shahed.ac.ir
دانشگاه شهرکرددانشگاهhttp://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنرکرماندانشگاهhttp://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاهhttp://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاهhttp://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجاندانشگاهhttp://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شیرازدانشگاهhttp://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صداوسیمادانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://iribu.ac.ir
دانشگاه صنایع ومعادن ایراندانشگاهhttp://www.iuim.ac.ir
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.