کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر حسینرنگانی جهرمیرییس دانشکده علوم پایه
2دکتر حمید رضارستگار سدهیمدیر گروه رشته فیزیم و فیزیک مهندسی
3دکتر حمید رضازارعی فردمدیر گروه رشته آمار
4دکتر مجتبیکریمیار جهرمیمدیر گروه رشته ریاضی
5مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه کارشناس رشته فیزیک و فیزیک مهندسی
6فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.