اعضای کمیسیون دائمی

ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر محمد حسنصادقی مقدمرئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
2دکتر شهابکسکهمدعو(معاون مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه
3دکتر محمدعباس زاده جهرمیدبیر کمیسیون دائمی هیات امنا
4دکتر امین الهبهاالدینیسرپرست دانشگاه فسا
5دکتر غریبفاضل نیارئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
6دکتر سیدعلی اکبرباقریانعضو حقیقی کمیسیون دائمی
7دکتر فرهادخرماییعضو حقیقی کمیسیون دائمی
8دکتر حسامدهقان خلیلیعضو حقیقی کمیسیون دائمی
9دکتر رقیهخسرویعضو حقیقی کمیسیون دائمی
10دکتر فرهادبراتیعضو حقیقی کمیسیون دائمی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.