کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر محمد ابراهیمسمیعرئیس دانشکده فنی مهندسی225
2محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر و کارشناس گروه برق220
3عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر219
4محمد علیرحمانیانکارشناس مهندسی مکانیک173
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.